Πολιτική Ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» είναι η διασφάλιση της Ποότητας των Υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Προς επίτευτξη αυτού του σκοπού:

✓ Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πώληση των προϊόντων και τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.

✓ Δεσμεύεται για τη διαρκή συμμόρφωσή της με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

✓ Θέτει στόχους, τους παρακολουθεί και τους αξιολογεί ως προς βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρησης Ποιότητας.

✓ Παρακολουθεί με συνέπεια κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και του προσωπικού.

✓ Αναγνωρίζει και διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπης, αποδοτικής και αποτολεσματικής λειτουργίας της Επιχείρησης.

✓ Επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών & τεχνικών που βελτιώνουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της και δημιουργούν ένα σύγχρονο και επαγγελματικά κατάλληλο περιβάλλον εργασίας.

✓ Ενημερώνεται συστηματικά για τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο δραστηριοποίησηής της.

✓ Φροντίζει για τη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του Προσωπικού της, ώστε να προάγει την Ποιότητα στις υπηρεσίες της.

✓ Δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, με τελικό στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη.

Εταιρικός σκοπός της «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» είναι να ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητά της με τρόπο που ενδυναμώνει την αξία της ως επιχείρησης, απέναντι στο ανθρώπινο δυνακικό της, τους πελάτες της, τους εξωτερικούς παρόχους της καιθώς και την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, με πρακτικές που χαρακτηρίζονται από ευθύνη και ακεραιότητα.

Πιστοποιήσεις